GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HTTPS://WWW.TRENDMEDIA.NL

Aanvaarding
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Trend Media Groep BV te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Trend Media Groep BV, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit alleen gebeurt voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde ‘copyright-vermelding’ in alle kopieën op te nemen: Copyright Trend Media Groep BV. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus onder meer verboden om:
1) Een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden en
2) (Een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).

 

Inhoud
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Trend Media Groep BV geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Trend Media Groep BV wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.

Schade
In geen geval is Trend Media Groep BV voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Trend Media Groep BV in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Trend Media Groep BV. Trend Media Groep BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Trend Media Groep BV heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Trend Media Groep BV de inhoud van die website zou onderschrijven.

Verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. Klik hier voor de privacyverklaring.

Contact
Als u vragen of verzoeken heeft over deze website van Trend Media Groep BV kunt u contact opnemen met:

Trend Media Groep BV
Ondiep-Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht
K.v.K 27167751
Telefoon 030 – 677 3237

Tenslotte
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.